Informatie over gegevensbescherming

Informatie over de verwerking van uw gegevens

Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU is:

Hotel Central
Klemens Stiebler e.K.
Kirchstr. 6
65385 Rüdesheim aan de Rijn

Tel: 06722 / 9120
Fax: 06722 / 912-259
E-mail: info@centralhotel.net

Definities

"Website" of "internetaanwezigheid" betekent hierna alle pagina's van de verantwoordelijke persoon op www.centralhotel.net .

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Persoonsgegevens omvatten derhalve bijvoorbeeld iemands naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar kunnen ook gegevens omvatten over voorkeuren, hobby's en lidmaatschappen.

"verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

"Toestemming" betekent hierna elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

"Google" betekent hierna Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in de Europese Unie te bereiken op: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Werkingssfeer

De verklaring gegevensbescherming geldt voor alle pagina's van www.centralhotel.net. Zij strekt zich niet uit tot gelinkte websites of internetpresenties van andere aanbieders.

Verantwoordelijke leverancier

Onderstaande is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van dit privacybeleid:

Hotel Central
Klemens Stiebler e.K.
Kirchstr. 6
65385 Rüdesheim aan de Rijn

Tel: 06722 / 9120
Fax: 06722 / 2807
E-mail: info@centralhotel.net

Beveiliging

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies en andere externe inmenging. Daartoe evalueren wij regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en passen wij ze aan de stand van de techniek aan.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Recht op toegang (art. 15 GDPR),
- Recht op rectificatie (Art. 16 GDPR) of wissen (Art. 17 GDPR),
- Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR),
- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 GDPR),
- Recht om uw toestemming in te trekken (art. 7, lid 3, DSGVO),
- Recht om de gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat ("dataportabiliteit"), alsook het recht om de gegevens te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke indien aan de voorwaarden van artikel 20, lid 1, onder a) en b), DSGVO is voldaan (artikel 20 DSGVO).

U kunt uw rechten uitoefenen door de in de rubriek "Verantwoordelijke verstrekker" vermelde contactgegevens mee te delen of door contact op te nemen met onze aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (art. 77 DSGVO).

Gebruik van de website, toegangsgegevens

In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DS-GVO):

- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan kwam
- browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.
De tijdelijke verwerking van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website op uw computer technisch mogelijk te maken. Hiervoor is het nodig dat uw IP-adres voor de duur van de sessie wordt verwerkt. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO.

De toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De toegangsgegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn om het doel van de verwerking te bereiken. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer u uw bezoek aan de website beëindigt.

IP-adressen worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband evenmin plaats. De gegevens worden in de regel uiterlijk na zeven dagen gewist; een verdere verwerking is in individuele gevallen mogelijk. In dit geval wordt het IP-adres gewist of zodanig vervreemd dat het niet langer mogelijk is de oproepende client toe te wijzen.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de verwerking van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Cookies

Naast de hierboven vermelde toegangsgegevens worden bij het gebruik van de website zogenaamde cookies opgeslagen in de internetbrowser van het eindapparaat dat u gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden met een opeenvolging van nummers die lokaal worden opgeslagen in de cache van de gebruikte browser. Cookies worden geen onderdeel van het PC-systeem en kunnen geen programma's uitvoeren. Zij worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Het gebruik van cookies kan technisch noodzakelijk zijn of voor andere doeleinden (bv. analyse/evaluatie van het gebruik van de website).

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

Voorbijgaande cookies
Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Blijvende cookies
Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Cookiebanner

Wanneer u de website bezoekt, wordt u via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt u verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband is ook aangegeven hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden verhinderd.

Contacteer onze onderneming

Wanneer u contact opneemt met ons bedrijf, bijv. per e-mail, via het contactformulier, het aanvraagformulier voor kamers op de website, via het aanvraagformulier voor kamers, via het aanvraagformulier voor evenementen of via het aanvraagformulier voor tafels, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons verwerkt om te reageren op uw aanvraag.

Voor de verwerking van aanvragen via het contactformulier op de website is het verplicht een naam of een pseudoniem, een telefoonnummer en een geldig e-mailadres op te geven. De volgende gegevens worden ook verwerkt op het moment dat het bericht aan ons wordt toegezonden:

- IP-adres
- Datum/tijdstip van inschrijving

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO of Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO indien het doel van het contact het sluiten van een contract is.

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de afhandeling van het gesprek. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de verwerking niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking tot naleving van de bestaande wettelijk verplichte bewaarplichten.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor contactverzoeken. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de voorgaande beschrijving van de functies. In een dergelijk geval is het wellicht niet mogelijk om verder te gaan met de verwerking van het verzoek. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan, vastleggen, uitvoeren en/of beëindigen van een rechtshandeling met ons bedrijf. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) zin 1 lit. b) DSGVO.

Na het bereiken van het doel (bijv. contractverwerking) worden de persoonsgegevens voor verdere verwerking geblokkeerd of gewist, tenzij wij op grond van een door u verleende toestemming (bijv. toestemming voor de verwerking van het e-mailadres voor het verzenden van elektronische reclamemails), een contractuele overeenkomst, een wettelijke machtiging (bijv. toestemming voor het verzenden van directe reclame) of op grond van gerechtvaardigde belangen (bijv. opslag voor de handhaving van vorderingen) gerechtigd zijn tot verdere opslag en verwerking die in de desbetreffende context vereist zijn.

De doorgifte van uw persoonsgegevens vindt plaats voor zover

- het noodzakelijk is voor de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van rechtshandelingen met ons bedrijf (bijv. in het geval van de overdracht van gegevens aan een betalingsdienstaanbieder/verzendbedrijf voor de verwerking van een contract met uw persoon), (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO), of
- een onderaannemer of hulppersoon die wij uitsluitend gebruiken in het kader van de verstrekking van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten deze gegevens nodig heeft (tenzij u uitdrukkelijk anders wordt meegedeeld, zijn deze hulppersonen alleen gemachtigd de gegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verstrekking van de aanbieding of de dienst), of
- er sprake is van een uitvoerbaar ambtelijk bevel (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c) DSGVO) of
- er sprake is van een uitvoerbaar rechterlijk bevel (art. 6 lid 1 zin 1 lit. c) DSGVO) of
- wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (art. 6 lid 1 zin 1 lit. c) DSGVO) of
- de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon (art. 6, lid 1, zin 1, onder d), DSGVO) of
- wij zijn gemachtigd of zelfs verplicht om gegevens bekend te maken om dwingende legitieme belangen na te streven (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) DSGVO).

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere personen, bedrijven of instanties, tenzij u daadwerkelijk met een dergelijke doorgifte hebt ingestemd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is dan Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO.

Verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens in het online bestelsysteem

Als u een bestelling of boeking in onze online shop wilt plaatsen, is het voor de totstandkoming en het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres, verstrekt. De verplichte gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling en het contract zijn apart gemarkeerd, andere gegevens worden vrijwillig verstrekt. Wij verwerken uw gegevens voor de verwerking van bestellingen en boekingen. In het bijzonder zullen wij betalingsgegevens doorsturen naar de door u gekozen betalingsdienstaanbieder of onze bank. Wij hebben het boekingssysteem van HotelNetSolutions (HotelNetSolutions GmbH, Genthiner Straße 8, 10785 Berlijn) op onze website geïntegreerd om u een optimaal boekingsproces te bieden. De verwerking van hun bestel- en reserveringsgegevens vindt plaats op de servers van HotelNetSolutions in Duitsland. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL/TLS-technologie.

Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar na de beëindiging van het contract beperken wij de verwerking en beperken wij de verwerking tot de naleving van bestaande wettelijke verplichtingen.

Verwerking en verstrekking van persoonsgegevens in de bonnenwinkel

Indien u een bestelling wenst te plaatsen in onze bonenshop op https://www.sofort-gutschein.com/shop/centralhotel-gutschein-shop/, is het voor de totstandkoming en het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u persoonsgegevens verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. De verplichte gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling en het contract zijn apart gemarkeerd, andere gegevens worden vrijwillig verstrekt. Wij verwerken uw gegevens voor de verwerking van bestellingen. In het bijzonder sturen wij betalingsgegevens door aan de door u gekozen betalingsdienstaanbieder of aan onze huisbank. Wij gebruiken het bestelsysteem van Sofort Gutschein (FIRMEDIA GmbH & Co. KG, zum Ritzhagen 5, 34508 Willingen, Duitsland) voor de bonwinkel om u een optimaal boekingsproces te kunnen bieden. De verwerking van hun bestelgegevens vindt plaats op de servers van Sofort Gutschein in Duitsland. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL/TLS-technologie.

Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar na de beëindiging van het contract beperken wij de verwerking en beperken wij de verwerking tot de naleving van bestaande wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig § 30 van de federale registratiewet (BMG)

Logiesverstrekkende bedrijven, zoals hotels in het bijzonder, zijn op grond van § 30 van de federale registratiewet (Bundesmeldegesetz, BMG) verplicht op de dag van aankomst de volgende gegevens van de gast te verzamelen en de gast het registratieformulier met de hand te laten ondertekenen:

- Datum van aankomst en verwacht vertrek,
- achternamen,
- voornamen,
- geboortedatum,
- nationaliteiten,
- adres,
- aantal medereizigers en hun nationaliteit in de gevallen van § 29, lid 2, tweede en derde zin,
- volgnummer van het erkende en geldige paspoort of paspoortvervangend document in het geval van buitenlanders,
- verdere gegevens voor de inning van de rechten voor toerisme en kuuroorden.

Wij zijn verplicht deze gegevens te verzamelen, te verwerken en door te geven in het kader van de BMG, de rechtsgrondslag voor de verwerking vloeit voort uit Art. 6 Par. 1 s. 1 lit. c) DSGVO.

Wij wissen deze gegevens of beperken de verwerking zodra dit volgens de bepalingen van het BMG is toegestaan en indien er van uw kant geen toestemming is (Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a) DSGVO) en van onze kant geen ander legitiem belang bestaat voor de verdere verwerking.

E-mail marketing

Reclame voor bestaande klanten

Wij behouden ons het recht voor om het door u in het kader van de aanvraag/reservering overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgegeven e-mailadres te verwerken om u bijvoorbeeld tijdens of na de afwikkeling van de overeenkomst de volgende inhoud per e-mail toe te sturen, voor zover u tegen deze verwerking van uw e-mailadres nog geen bezwaar hebt gemaakt:

- andere interessante aanbiedingen uit onze portefeuille,
- naar evenementen van ons bedrijf,
- technische informatie,
- verzending van onze catalogus,
- vragen over speciale verzoeken,
- overzicht van mogelijke vrijetijdsactiviteiten,
- informatie over hoe er met het openbaar vervoer te komen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. Wij voeren de bovengenoemde verwerking uit ten behoeve van de klantenservice en om onze diensten te verbeteren. Wij wissen uw gegevens wanneer u het abonnement op de nieuwsbrief beëindigt, maar niet later dan twee jaar na de beëindiging van het contract.

Voorts verwerken wij de evaluatie van de bestelling/reservering op basis van de interesses van de gebruiker. Indien de verzending van elektronische informatie niet vereist is voor de uitvoering van het contract (bv. e-mail met betalingsinformatie), is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. Wij voeren voornoemde verwerkingen uit om onze dienst of de website te optimaliseren.

Wij wijzen u erop dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Klik hiervoor op de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur ons uw bezwaarschrift naar de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke".

Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de verklaring van toestemming genoemd.

Wij maken gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, door een e-mail te sturen naar info@centralhotel.net of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

Wij willen erop wijzen dat wij bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Met de aldus verkregen gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Daarbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke links u daarin aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Wij koppelen deze gegevens aan acties die u op onze website hebt ondernomen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door te klikken op de afzonderlijke link in elke e-mail of door ons op de hoogte te brengen via een ander contactkanaal. De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Na de afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op. Bovendien is een dergelijke tracering niet mogelijk indien u de standaardweergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma heeft gedeactiveerd. In dat geval krijgt u de nieuwsbrief niet volledig te zien en kunt u mogelijk niet van alle functies gebruikmaken. Indien u de beelden manueel weergeeft, vindt de bovenvermelde tracking plaats.

E-mailmarketingdienst "MailChimp

Wij gebruiken de e-mailmarketingservice "MailChimp" van de provider Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, Web: https://mailchimp.com/; hierna: "MailChimp").

Als u zich voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven, worden de tijdens de inschrijving verstrekte gegevens opgeslagen en verwerkt op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp verwerkt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. De MailChimp nieuwsbrieven bevatten zogenaamde "web beacons", dit zijn bestanden ter grootte van een pixel die worden opgehaald van de MailChimp server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Technische informatie, zoals de gebruikte browser, het tijdstip van het opvragen van de pagina en het IP-adres, wordt verzameld tijdens het opvraagproces. Deze informatie wordt verwerkt voor evaluatie en technische verbetering van de diensten. Voorts wordt geëvalueerd of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links door de lezer worden aangeklikt. Deze informatie kan theoretisch worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Noch wij, noch MailChimp hebben echter de intentie om individuele ontvangers te monitoren; de evaluatie van voornoemde informatie dient eerder om de leesgewoonten van ontvangers te identificeren, zodat we de inhoud van onze nieuwsbrieven beter kunnen aanpassen en verspreiden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO. Wij hebben geen kennis van de bewaartermijn bij MailChimp en geen mogelijkheid om deze te beïnvloeden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking met werking voor de toekomst door te klikken op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief. Dit beëindigt tegelijkertijd de verwerking voor de ontvangst van de nieuwsbrief en voor de statistische analyses. Een afzonderlijk bezwaar tegen de verzending via MailChimp of de statistische analyse is niet mogelijk.

U kunt ook bezwaar maken via http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor het gebied van de Europese Unie).

Bovendien kan MailChimp de doorgegeven gegevens volgens eigen informatie gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren en te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren. MailChimp verwerkt de gegevens niet om u eigen reclame te sturen en geeft de gegevens ook niet door aan derden.

Het kan gebeuren dat u, als ontvanger van de nieuwsbrief, wordt doorverwezen naar de website van MailChimp, bijvoorbeeld wanneer u de link in de nieuwsbrief volgt om online toegang te krijgen tot de nieuwsbrief in geval van weergaveproblemen in uw e-mailprogramma. In dit verband willen wij u erop wijzen dat op de website van MailChimp andere analysediensten en cookies kunnen worden gebruikt, die uw persoonsgegevens namens MailChimp kunnen verwerken. Wij hebben geen invloed op deze verwerking.

MailChimp is gecertificeerd in het kader van de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en verbindt zich er aldus toe te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten van de Europese Unie. Meer informatie is te vinden op de website van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Betalingsdienstaanbieder (PSP)/Betalingsdienstaanbieder

PayPal

Op onze website bieden wij betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal").

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgestuurd naar PayPal. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij PayPal en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

Openbaarmaking van persoonsgegevens voor betalingen met kredietkaarten

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van het contract. Met name voor de afwikkeling van betalingen geven wij de daarvoor vereiste betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast of, in voorkomend geval, aan de door ons gemachtigde betalings- en factureringsdienstaanbieder.

De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). De voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

Openbaarmaking van persoonsgegevens met het oog op rechtshandhaving/adresbepaling/-inning

In geval van wanbetaling behouden wij ons het recht voor om de tijdens het bestel-/boekingsproces verstrekte gegevens door te geven aan een advocaat en/of externe ondernemingen (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) ten behoeve van adresbepaling en/of rechtshandhaving indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) DSGVO.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens bekendmaken indien dit noodzakelijk is om onze rechten uit te oefenen, alsmede de rechten van onze gelieerde ondernemingen, onze samenwerkingspartners, onze werknemers en/of de gebruikers van onze website. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen of verhuren aan derden. De doorgifte van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO.

Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die door ons is beschreven in de voorgaande beschrijving van de functies. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende beschermingswaardige redenen tonen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

PayPal Plus

Als u de betaalmethode "Automatische incasso via PayPal Plus" of "Creditcard via PayPal Plus" selecteert als onderdeel van uw reservering/bestelling, sturen wij de verzamelde persoonsgegevens door naar PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt 1, onder b), DSGVO.

PayPal maakt een factuur op basis van de doorgestuurde gegevens en voert zo nodig een identiteits- en kredietcontrole uit. Daarbij heeft PayPal een rechtmatig belang bij de overdracht van de persoonsgegevens van de koper en verwerkt deze om informatie te verkrijgen van kredietagentschappen met het oog op de controle van de identiteit en de kredietwaardigheid, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO.

Dit kunnen de plaatsen zijn die worden genoemd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/third-parties-list?locale.x=de_DE en https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/third-parties-list?locale.x=de_DE.

Bij de kredietbeoordeling worden mathematisch-statistische procedures gebruikt om een rating te berekenen met betrekking tot de waarschijnlijkheid van wanbetaling (de zogenaamde berekening van een scoringswaarde). PayPal baseert zijn beslissing over de verstrekking van de respectieve betaalmethoden op de berekende scoringswaarde. De berekening van een scoringswaarde geschiedt volgens erkende wetenschappelijke procedures.

Naast de adresgegevens zijn ook informatie over eerder betalingsgedrag en waarschijnlijkheidswaarden voor verwacht toekomstig betalingsgedrag opgenomen. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij PayPal en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

U kunt te allen tijde informatie, correctie of verwijdering van de door PayPal opgeslagen gegevens opvragen en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten aanzien van PayPal. PayPal blijft echter gerechtigd om klantgegevens te verwerken en door te geven als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen (art. 6 par. 1 p. 1 lit. b) DSGVO) of wordt vereist door de wet, door de autoriteiten of door een rechtbank (art. 6 par. 1 p. 1 lit. c) DSGVO).

U kunt contact opnemen met PayPal via het volgende contactformulier: https://www.paypal.com/de/selfhelp/contact/email/privacy. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door PayPal kunt u terecht op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r7.

Hosting

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagmiddelen en databankdiensten, beveiliging en technische onderhoudsdiensten. Alle gegevens die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website worden verwerkt.

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten voor de werking van deze website. Door gebruik te maken van externe hostingdiensten streven wij ernaar onze website efficiënt en veilig aan te bieden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO.

Het verzamelen van gegevens voor de terbeschikkingstelling en het gebruik van de website en de verwerking van de gegevens via externe webhosts is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Integratie van inhoud van derden

Inhoud van derden, zoals video's, kaarten, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites worden op de website geïntegreerd. Deze integratie vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud ("derden-aanbieders") op de hoogte zijn van de IP-adressen van de gebruikers. Zonder het IP-adres kunnen zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud.

Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken van derde aanbieders die alleen het IP-adres verwerken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders de IP-adressen verwerken, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover wij daarvan op de hoogte zijn, zullen wij u daarvan hieronder in kennis stellen.

Sommige van deze derden-providers kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerken.

U kunt hiertegen bezwaar maken door een JavaScript-blokker te installeren, zoals de browserplugin 'NoScript' (www.noscript.net) of door JavaScript in uw browser uit te schakelen.

Dit kan echter leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van het online boekingssysteem DIRS21 van TourOnline AG

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om online te boeken via Dirs21. De aanbieder van deze dienst is TourOnline AG, Borsigstraße 26, 73249 Wernau.

Als u via Dirs21 een boeking selecteert, worden de door u ingevoerde gegevens doorgegeven aan Dirs21.

De doorgifte van uw gegevens aan Dirs21 is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract).

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van TourOnline AG.

Integratie van snel boeken

Deze website maakt ook gebruik van de "Quick Booking" dienst om beschikbaarheid te controleren en prijsvergelijkingen te maken. De aanbieder van Quick Booking is MSITEC - Die Channel Marketing Experten, Schaarschmidt Hard & Software e.K., Paulinenweg 3, 51149 Köln.

Door de widget op de website te gebruiken, ontvangt Quick Booking de informatie dat u de overeenkomstige functie van onze website hebt opgeroepen. In dit verband worden de in de rubriek "Toegangsgegevens" vermelde gegevens doorgegeven aan Quick Booking, waarbij ook zogenaamde cookies kunnen worden gebruikt overeenkomstig de rubriek "Cookies". Quick Booking slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van haar website in overeenstemming met de vereisten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Quick Booking en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen https://www.masch.com/de/impressum/. Een overdracht naar derde landen is niet de bedoeling.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking, en u moet contact opnemen met Quick Booking om dit recht uit te oefenen. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Google web lettertypen

Wij gebruiken zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Google en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door de browserinstellingen zo te wijzigen dat de browser geen weblettertypen ondersteunt - maar dan wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager op onze website. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

YouTube-video's

Wij gebruiken plug-ins van het videoplatform YouTube.de of YouTube.com op de website, een dienst die - vertegenwoordigd door Google - wordt geëxploiteerd door YouTube LLC (hoofdkantoor te 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube"). Door middel van de plug-ins kunnen wij ook visuele inhoud ("video's") die wij op Youtube.de of Youtube.com hebben gepubliceerd, op deze website integreren.

De video's zijn allemaal ingesloten in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de hieronder vermelde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in het punt "Toegangsgegevens" genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en verwerkt deze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij YouTube en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking door YouTube, zie het privacybeleid op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google Maps

Deze website maakt ook gebruik van de "Google Maps"-dienst van Google om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zodoende in staat de kaartfunctie op de website handig te gebruiken.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in de rubriek "Toegangsgegevens" genoemde gegevens aan Google doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en verwerkt deze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Google en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Maps is te vinden op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Routeplanner van Outdooractive

Deze website maakt gebruik van de dienst "Routeplanner van Outdooractive" (Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt, Duitsland) om fiets-, wandel-, jogging- en inline-skatetochten weer te geven.
Door gebruik te maken van de routeplanner op de website ontvangt Outdooractive de gegevens genoemd in de rubriek "Toegangsgegevens", waarbij cookies kunnen worden gebruikt overeenkomstig de rubriek "Cookies". Outdooractive volgt de selectie van tochten en de downloads van GPS tracks op basis van deze gegevens. Outdooractive slaat deze gegevens op binnen de Europese Unie en verwerkt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van de website in overeenstemming met de vereisten.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra service te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Outdooractive en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.
Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking door de aanbieder is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking, en u moet contact opnemen met Outdooractive om dit recht uit te oefenen. U hebt het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (art. 21, lid 1, DSGVO). U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Diensten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden

Wij gebruiken diensten van derden voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Dit stelt ons in staat u een gebruiksvriendelijk, geoptimaliseerd gebruik van de website te bieden. De externe aanbieders gebruiken cookies om hun diensten te beheren (zie de rubriek "Cookies" hierboven). Persoonsgegevens worden niet verwerkt, tenzij hieronder anders wordt uitgelegd.

Sommige van de derde aanbieders bieden de mogelijkheid om rechtstreeks bezwaar te maken tegen het gebruik van de betrokken dienst, bijvoorbeeld door een opt-out-cookie in te stellen.

Indien u een overeenkomstige opt-out-cookie activeert, zal de externe provider in de toekomst geen gegevens over uw gebruiksgedrag meer verwerken. Een louter selectief bezwaar tegen een individueel gemaakte selectie van externe diensten is eveneens mogelijk. Indien u de browser of het gebruikte eindapparaat wijzigt of alle cookies verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Bovendien kunt u ook direct bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via het opt-out-platform van het Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) op of via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op . (BVDW) op http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html of rechtstreeks via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/. Meer informatie over op gebruik gebaseerde reclame en opt-outmogelijkheden is ook te vinden op de volgende link: http://www.youronlinechoices.com/de/.

Hierna informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt, alsmede over het doel en de omvang van de desbetreffende verwerking in elk afzonderlijk geval en over uw bestaande bezwaarmogelijkheden.

Google Analytics

Om onze website optimaal op uw interesses af te stemmen, maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie het gedeelte "Cookies" hierboven), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar verwerkt.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor persoonlijke verwijzingen kunnen worden uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor de verwerking van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. De Google Analytics-cookies worden uiterlijk na 14 maanden verwijderd.

U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt meer informatie vinden bij de derde partij Google op.

http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Sociale media

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Google of Youtube op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Het directe contact tussen de netwerken en de gebruikers komt pas tot stand wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Er vindt geen automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platforms plaats. Indien de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij het delen van links op Facebook, Twitter, YouTube & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de privacy, zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken.

Privacybeleid voor de Facebook-pagina

Het privacybeleid van onze Facebookpagina vindt u hier.

Online evaluatie

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Voormalige gasten kunnen na het uitchecken een beoordeling aan ons hotel geven. Hiertoe willen wij u binnen 14 dagen na vertrek een e-mail sturen met het verzoek een hotelbeoordeling in te dienen. Elke evaluatie kan op verzoek anoniem worden gepubliceerd. Als u zich niet op uw gemak voelde in ons hotel, maken wij graag van de gelegenheid gebruik om contact met u op te nemen.

Als u een online beoordeling op onze website invult, worden de gegevens opgeslagen in de beoordelingstool van CA Customer Alliance GmbH, Ullsteinstr. 118, Turm B, D-12109 Berlijn, Duitsland. CA Customer Alliance GmbH heeft zich ertoe verbonden om uw doorgegeven gegevens in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming te behandelen. Zij neemt alle organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Indien een voormalige gast gebruik maakt van deze mogelijkheid van online evaluatie, worden de gegevens van de voormalige gast opgeslagen in het evaluatiemasker. Deze gegevens zijn: E-mailadres, alsmede vrijwillige gegevens zoals voornaam, achternaam, taal en de gegevens van de beoordeling.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de publicatie van de rating en voor arbitrage in geval van slechte ratings.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bovendien ons rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens.

Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de hotelbeoordeling is de meningen van hotelgasten via onze website mee te delen en samen te vatten, zodat geïnteresseerden zich een eigen mening kunnen vormen over onze prestaties en diensten. Bovendien staan de resultaten ten dienste van ons intern kwaliteitsbeheer.

Duur van de opslag
De gegevens worden niet gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het is mogelijk om de publicatie van de rating op elk moment te laten schrappen (recht om te worden vergeten). Gebruik hiervoor het e-mailadres info@centralhotel.net. Laat ons alstublieft weten welke rating u bedoelt.

Naar de reservering Vouchers
Beste prijs boeking Bespaar tot 5 euro per nacht wanneer u rechtstreeks boekt.